Bezpłatna pomoc prawna

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpoczął funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Jest  to rezultat wejścia w życie ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015r., poz. 1255 z późn. zm.) przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Od 1 stycznia 2017r. uruchomiono na terenie całej Polski 1525 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl znajdują się szczegółowe informacje dot. darmowej pomocy prawnej oraz interaktywna mapa Polski przedstawiająca lokalizację punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych powiatach.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego oraz spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?

Zgodnie z w/w ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej – nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom fizycznym:

- którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

- które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,

- które nie ukończyły 26 lat,

- które ukończyły 65 lat,

- które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,

- które są w ciąży,

- kombatantom (osobom, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),

- weteranom (osobom, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203).

Dokumenty, jakie są potrzebne do wykazania uprawnienia w celu otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej szczegółowo określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015r., poz. 1255 z późn. zm.)

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu stalowolskiego:

W powiecie stalowowolskim zostały uruchomione dwa punkty stacjonarne Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

- Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli ul. Podleśna 15, III piętro pok. 321, codziennie  poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00.

- Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, ulica Hutnicza 12, wtorek od godz. 12.00 do godz. 16.00, środa od godz. 14.00 do godz. 18.00, czwartek od godz. 7.30 do 11.30, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz punkty filialne w każdej z gmin powiatu:

Urząd Gminy Bojanów, ulica Parkowa 5, środa, godziny 8.00 – 12.00;

Urząd Gminy Pysznica, ulica Wolności 322, czwartek,  godziny 11.00 – 15.00;

Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem, ulica Rynek Duży 7, poniedziałek, godziny 11.00 – 15.00;

Urząd Miasta Zaklików, ulica Zachodnia 15, poniedziałek, godziny 07.30 – 11.30;

Urząd Gminy Zaleszany, ulica Kościuszki 16, wtorek, godziny 8.00 – 12.00.

Edukacja prawna

Organy administracji publicznej, realizując pozostające w ich właściwości zadania z zakresu edukacji prawnej, podejmują działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

1) możliwościach dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej;

2) prawach i obowiązkach obywatelskich;

3) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;

4) mediacji oraz sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów;

5) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz w procesie stanowienia prawa.

 

Usunięto obraz.

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:36
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2019-07-03 20:41
Opublikował: admin
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 8 132