Mediacje ws. nieletnich

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 56, poz. 591).

Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która:

 1. ukończyła 26 lat;
 2. korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych;
 3. biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie;
 4. posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży;
 5. posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
 6. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków;
 7. odbyła szkolenie dla mediatorów.

Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być:

 1. czynny zawodowo:
  1. sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,
  2. adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny,
  3. komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,
  4. funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,
  5. pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
  6. pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz,
 2. ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich powinna złożyć:

 1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich w którym należy podać w/w informacje odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia tej funkcji;
 2. curriculum vitae;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. kserokopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wykształcenia w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa;
 5. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla mediatorów;
 6. podać miejsce przeprowadzania mediacji;
 7. aktualne zaświadczenie o niekaralności;
 8. udokumentować umiejętność likwidowania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
 9. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich (w formie odręcznie napisanego oświadczenia);
 10. rękojmię należytego wykonywania obowiązków (w formie odręcznie napisanego oświadczenia).

kwestionariusz osobowy

 

W Y K A Z
instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych
do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich
(rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 18 maja  2001 roku Dz. U.  2001,
Nr 56, poz. 591 ze zm. Dz. U. 2002, Nr  193, poz. 1621) 
prowadzony w  Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu

pobierz

 

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania osoby na listę mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym. W przypadku gdy składane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.

 

Mediacja w postępowaniu w sprawach nieletnich

Usunięto obraz.

Usunięto obraz.Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach nieletnich

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2016-02-10 11:15
Wytworzył: Piotr Pięda
Publikacja w dniu: 2020-02-10 10:50
Opublikował: Barbara Majewska
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 2 048