Konkurs na stanowisko sekretarza sądowego

Stanowisko pracy
Sekretarz sądowy

 

Załącznik nr 1  do zarządzenia nr A.0011-24 /18 Dyrektora Sądu Rejonowego w Stalowej Woli

 

sygnatura konkursu A. 111-  3/18                                 Stalowa Wola, 26 listopada 2018r.

 

Ogłoszenie 

Dyrektora Sądu Rejonowego w Stalowej Woli

dnia 26 listopada 2018r.

dotyczące konkursu na staż urzędniczy - docelowo na stanowisko sekretarza sądowego
 w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli

 

 1. Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, ul. Ks. J. Popiełuszki 16, 37-450 Stalowa Wola.
 2. Oznaczenie (sygnatura) konkursu:A.111 -3/18,
 3. Określenie i liczba wolnych stanowisk pracy:1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy: sekretarz sądowy po odbyciu stażu urzędniczego, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. 2018r., poz. 577),
 4. Przewidywana data zatrudnienia:1 stycznia 2019r.;
 5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku sekretarza sądowego:

Praca sekretarska, obsługa systemów i programów komputerowych: MS Word, System Obsługi Wydziałów Ksiąg Wieczystych, projektowanie wpisów w systemie SOWKW, wysyłanie korespondencji, obsługa Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, rejestracja wstępna Dz. KW, Dz. Odp.

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- nieposzlakowana opinia,

- niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,

- minimum wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny, 

- umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania na komputerze (MS Office Word),

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

-  doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika biurowego, sekretarza sądowego lub stanowiskach pokrewnych,

-  znajomość obsługi urządzeń biurowych,

- wykształcenie wyższe I lub II stopnia,

- znajomość  w stopniu podstawowym  aktów prawnych: 

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018r., poz. 23 – tekst jedn. z późn. zm.), 

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie zakresu i organizacji działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS z dn. 31.12.2003r., nr 5, poz. 22 z późn. zm.),

Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r., poz. 2316 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2018r., poz. 1916 – t.j. z późń.zm.),

- pożądane cechy osobowości: komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy, umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, odpowiedzialność. 

 

 1. Wykaz potrzebnych dokumentów:
 1. List motywacyjny, adresowany do Dyrektora Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, z zaznaczeniem numeru (sygnatury) konkursu wraz z aktualnym adresem do korespondencji oraz numerem telefonu kontaktowego, zawierający klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko sekretarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli w drodze konkursu A.111- 3 /18.                                                                    

Data, podpis:

…………………………………………

 

 1. Kopia świadectwa maturalnego lub w przypadku posiadania wykształcenia wyższego - kopia dyplomu ukończenia studiów,
 2. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie 
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. Oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku sekretarza sądowego,
 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 7. Kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku pracownika biurowego, sekretarza sądowego lub stanowiskach pokrewnych,
 8. Kandydat może dodatkowo przedłożyć kopie dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia zawodowe (zaświadczenia o odbytych stażach, kursach),

Dokumenty wymienione w punktach 1, 3, 4, 5, 6, 7 muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenia prosimy składać w terminie do dnia 4 grudnia 2018r. osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, ul. Ks. J. Popiełuszki 16, 37-450 Stalowa Wola lub za pomocą operatora pocztowego. W przypadku przesyłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego.

Oferty otrzymane po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy ( Dz. U.  z 2014r.,  poz. 400 – tekst jednolity).

Kandydaci będą poddani trzyetapowemu konkursowi, który ma na celu sprawdzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej:

 1. I etap- weryfikacja dokumentów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności,
 3. III etap – rozmowa kwalifikacyjna.
 1. Informacje dot. zakwalifikowania kandydata do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzania zamieszczane będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Stalowej Woli oraz na stronie internetowej sądu: www.stalowawola.sr.gov.pl, w zakładce: Oferty pracy, Aktualne oferty pracy.

 

Na stronie internetowej sądu oraz w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego 
w Stalowej Woli - będą dostępne wzory dokumentów wymienionych w pkt: 
VII od 3 do 7.

 

 

 

Dyrektor Sądu Rejonowego

      w Stalowej Woli

 

      Ewa Habuda

 

 

 

 

 

 

Klauzula Informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO - informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Sąd Rejonowy w Stalowej Woli reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Stalowej Woli 

adres:ul. ks. J. Popiełuszki 16, 37 – 450 Stalowa Wola.

 1. Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli jest:

Alina Pyz, z którą może się Pani/Pan skontaktować pisząc na adres e-mail: alina.pyz@stalowawola.sr.gov.pl lub telefonując pod numer: 15 643 46 75.

 1. Cel i podstawy przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa1, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy – docelowo na stanowisko sekretarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w Pani/Pana dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); § 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. 2018r., poz. 577),

2art. 6 ust. 1 lit. b  RODO;

3art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Odbiorcy danych osobowych: 

Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.  

 

 

 1. Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

 

Posiada Pani/Pan prawo dodostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu prawowniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),

 1. Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem pracy, rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,  ustawą z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury  jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

W oparciu o Pani/Pana  dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

11. Informacja o przekazaniu do państwa trzeciego.

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2018-11-26 20:28
Wytworzył: Piotr Pięda
Publikacja w dniu: 2019-07-16 08:35
Opublikował: Piotr Pięda
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 3 035