Pomoc ofiarom przestępstw

Informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

L.p

Nazwa

Dni i godziny pracy

Adres

Kontakt

1.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tarnobrzegu

Poniedziałek

godz.: 8:00-15:00

Wtorek

godz.: 8:00 - 15:00
Środa

godz.: 13:00-20:00
Czwartek

godz.: 08:00-15:00
Piątek

godz.: 8:00 - 15:00
Sobota

godz.: 08:00- 13:00

Aleja Niepodległości 9

39-400 Tarnobrzeg

Koordynator projektu Tel.: 530 100 610

Osoba pierwszego kontaktu
Tel.:  530 100 330

2.

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Stalowej Woli

Poniedziałek

godz.: 8:00-13:00

Środa

godz.: 14:00-19:00
 

Ul. Ofiar Katynia 8A 37-3450 Stalowa Wola

Osoba pierwszego kontaktu Tel: 530 100 710

3.

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Mielcu

Wtorek

Godz. 14:00 – 19:00

Czwartek

Godz. 08:00 – 13:00

Ul. M. Reja 1

39-300 Mielec

Osoba pierwszego kontaktu Tel: 530 380 330

4.

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nisku

Poniedziałek

godz.: 14:00-19:00

Środa godz.:

08:00-13:00

Ul. Mickiewicza 4

37-400 Nisko

Osoba pierwszego kontaktu Tel: 530 100 710

5.

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Kolbuszowej

Wtorek

Godz. 08:00 – 13:00

Czwartek

Godz. 14:00 – 19:00

Ul. Św. Brata Alberta 3a

36-100 Kolbuszowa

Osoba pierwszego kontaktu Tel: 530 380 330

 

 

Zakres oferowanej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższym:

 • organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
 • organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;
 • organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
 • pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;
 • organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkotach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409);
 • organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów  egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 • finansowanie okresowych  dopłat do  bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona  posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
 • usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu  jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej  przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 • finansowanie przejazdów środkami  komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń,
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów  żywnościowych;
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 • finansowanie kosztów zorganizowanego  wyjazdu uprawnionego małoletniego;
 • finansowanie kosztów wyjazdu: 
 • osoby  uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym  sprawuje pieczę,
 • uprawnionego małoletniego  wraz  z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc,
 • finansowanie robót budowlanych,  o  których mowa  w  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.3) ), w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych,  w szczególności kosztów opracowania    dokumentacji projektowej, przygotowania  gruntu pod budowę,  ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
 • zakup urządzeń i wyposażenia;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Zakres oferowanej  pomocy świadkom  przestępstw i osobom im najbliższym:

 • organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka  migowego  lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej;
 • pokrywanie kosztów związanych z pomocą  psychologiczną, w tym organizowanie  i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:38
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2022-02-08 14:10
Opublikował: admin
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 3 390