Prowadzone rejestry, ewidencje

W oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.Min.Spraw.Nr 5, poz.22) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r – regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych – w sądzie prowadzi się urządzenia ewidencyjne :

  • repertoria,
  • wykazy,
  • zbiory (wokand, orzeczeń I instancji),
  • księgi pomocnicze.

Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia, układu i przechowywania akt.

W oparciu o ustawę z dnia 14 lipca 1983r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwaliach (Dz.U z 2006r Nr 97, poz,673 – tekst jednolity - z późn. zmianami) w sądzie funkcjonuje archiwum sądowe, w którym przechowywane są akta spraw sądowych z wszystkich wydziałów, księgi i urządzenia ewidencyjne.

Warunki i zakres przechowywania akt w sądzie przez okres niezbędny ze względu na rodzaj i charakter spraw, terminy przedawnienia, interesy osób biorących udział w postępowaniu i znaczenie materiałów zawartych w aktach jako źródła informacji oraz warunki i tryb przechowywania i przekazywania akt archiwom państwowym, a także warunki i tryb niszczenia akt po upływie okresu ich przechowywania określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004r w sprawie archiwizowania akt sądowych (Dz.U.Nr 46, poz.443) oraz rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r w sprawie postępowania a dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U.Nr 167, poz.,1375).

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:23
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2012-03-19 08:32
Opublikował: Piotr Pięda
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 2 705