II Wydział Karny

 

II Wydział Karny Sądu Rejonowego w Stalowej Woli

Stalowa Wola, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 16

 

Przewodniczący II Wydziału Karnego

- Sędzia Sądu Okręgowego Anna Polańska - Ziobro

 

Zastępca Przewodniczącego II Wydziału Karnego

- Sędzia Sądu Rejonowego Rafał Marek

 

* * * * *

 

Kierownik Sekretariatu II Wydziału Karnego

- mgr Anna Stelmach

tel: 15 643 45 45

fax: 15 643 46 71

e-mail: karny@stalowawola.sr.gov.pl

 

  

ZAKRES SPRAW ROZPOZNAWANYCH W II WYDZIALE KARNYM SĄDU REJONOWEGO W STALOWEJ WOLI: 

W II Wydziale Karnym rozpatrywane są sprawy:

 1. o przestępstwa powszechne z wyłączeniem:

- spraw przekazanych do rozpoznania w I instancji sądowi okręgowemu, takich jak:

a) o zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych,

b)  o występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140-142, art. 148 § 4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151-154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § 1, 3 i 4, art. 166 § 1, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 189a § 2, art. 210 § 2, art. 211a, art. 252 § 3, art. 258 § 1-3, art. 265 § 1 i 2, art. 269, art. 278 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 284 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 286 § 1 w zw. z art. 294, art. 287 § 1 w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu karnego,

c) o występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu okręgowego;

- spraw z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, rozpoznawanych w I instancji przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu;

 1. o wykroczenia powszechne, 
 2. o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, z wyłączeniem spraw przekazanych do właściwości sądów wojskowych,

[Sądy wojskowe orzekają w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe osób, o których mowa w art. 53 § 36 kodeksu karnego skarbowego:

1) popełnione podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, w obrębie obiektu wojskowego lub wyznaczonego miejsca przebywania, na szkodę wojska lub z naruszeniem obowiązku wynikającego ze służby wojskowej;

2) popełnione za granicą, podczas użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.)].

 1. karne „wpadkowe”, np.:
  1. o udzielenie pomocy sądowej na wniosek innego sądu bądź organu (np. o przesłuchanie świadka w miejscu jego zamieszkania, a z dala od sądu prowadzącego sprawę),
  2. o odtworzenie akt,
  3. prośby o ułaskawienie,
  4. o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek przekazano z innego sądu lub wydziału,
  5. o wydanie listu żelaznego w sprawach rozpoznawanych przed sądem rejonowym,
  6. sprawy z szeroko rozumianego nadzoru sprawowanego przez sąd nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych, w szczególności dotyczące:   
 • zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania w toku śledztwa lub dochodzenia,
 • zastosowania aresztowania, jako kary porządkowej w toku postępowania przygotowawczego na wniosek prokuratora wobec osób uporczywie uchylających się od złożenia zeznań, wykonania czynności biegłego, tłumacza oraz wydania przedmiotów,
 • wniosków prokuratora o skierowanie podejrzanego na badanie psychiatryczne połączone z obserwacją psychiatryczną w zakładzie zamkniętym oraz przedłużenie tej obserwacji,
 • zarządzenia – na wniosek prokuratora – kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych oraz zatwierdzenia postanowień prokuratora w tym przedmiocie wydanych w sytuacjach niecierpiących zwłoki, a także rozpoznawania zażaleń na postanowienia prokuratora w zakresie kontroli i utrwalania tych rozmów,
 • wniosków prokuratora o orzeczenie przepadku przedmiotu poręczenia majątkowego; tytułem środka zabezpieczającego – po prawomocnym umorzeniu dochodzenia lub śledztwa,
 • przesłuchania – na żądanie strony, prokuratora lub innego organu prowadzącego postępowanie – świadka w sytuacji, gdy zachodzi obawa niemożności przesłuchania go na rozprawie,
 • wniosków prokuratora o udzielenie informacji stanowiących tajemnicę bankową,
 • wniosków prokuratora i podejrzanego o wyznaczenie obrońcy z urzędu oraz wniosków stron i innych osób uprawnionych o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu,
 • postanowień prokuratora o objęciu ochroną lub pomocą osób (art. 17 ust. 1 i 2 Ustawy o świadku koronnym),
 • wniosków prokuratora o przesłuchanie osoby poniżej 15 lat w trybie art. 185a kpk,
 • wniosków prokuratora o wydanie listu żelaznego,
 • nadania klauzuli wykonalności na postanowieniu prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym.
 • rozpoznania środków odwoławczych w wypadkach wskazanych w ustawie, tj.: zażaleń na zatrzymanie osoby, zażaleń na postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzenie śledztwa/dochodzenia, zażaleń na postanowienia w przedmiocie zastosowania innych niż tymczasowe aresztowanie środków zapobiegawczych oraz na postanowienia dotyczące zabezpieczenia majątkowego na mieniu oskarżonego, zażaleń na postanowienia w sprawie zachowania w tajemnicy danych osobowych świadka.

II. Ponadto w II Wydziale Karnym rozpatrywane są sprawy dotyczące wykonywania orzeczeń wydanych w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności, zgodnie z właściwością miejscową wynikającą z art. 3 § 1 kodeksu karnego wykonawczego.

Są to np. sprawy o:

- skrócenie wykonania środka karnego,

- zatarcie skazania,

- podjęcie warunkowo umorzonego postępowania,

- zarządzenie wykonania kary, której wykonanie warunkowo zawieszono,

- odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,

- odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności,

- rozłożenie na raty kary grzywny,

- umorzenie kary grzywny,

- rozłożenie na raty kosztów sądowych,

- umorzenie kosztów sądowych,

- odwołania rozłożenia na raty kary grzywny,

- odwołania rozłożenia na raty kosztów sądowych,

- orzeczenie zastępczej kary pozbawienia wolności w miejsce niewykonanej kary grzywny,

- orzeczenie zastępczej kary pozbawienia wolności w miejsce niewykonanej kary ograniczenia wolności,

- orzeczenie pracy społecznie użytecznej w miejsce niewykonanej kary grzywny,

- warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, której wykonanie uprzednio odroczono,

- wykonanie kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej,

-  wykonanie kary aresztu i kar porządkowych,

- zawieszenie postępowania wykonawczego,

- umorzenie postępowania wykonawczym,

- zwrócenie się do sądu okręgowego o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania,

- wykonywania dozoru elektronicznego (stacjonarnego, mobilnego, zbliżeniowego).

Nie są w tym wydziale rozpoznawane sprawy wykonawcze należące do właściwości sądu penitencjarnego, jak np. sprawy o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Stalowej Woli
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-16 23:35
Wytworzył: admin
Publikacja w dniu: 2023-10-25 07:49
Opublikował: Piotr Pięda
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 32 750